Metoda ruđerovca za jeftine i ekološke katalizatore

  • Objavljeno u Znanost
image

Međunarodni tim znanstvenika među kojima je i ruđerovac Danijel Glavač, doktorand u Laboratoriju za biomimetičku kemiju Instituta Ruđer Bošković (IRB), razvio je novu metodu sinteze kiralnih molekula izotiourea. Predložena metodologija njihove priprave smanjuje ukupan broj sintetskih koraka, količinu korištenih otapala i kemikalija, te skraćuje vrijeme priprave. Ovi rezultati objavljeni su u uglednom znanstvenom časopisu Chemical Science, koji je jedan od vodećih časopisa u području kemijskih znanosti u izdanju Kraljevskog društva za kemiju. Da je riječ o značajnim rezultatima potvrđuje i činjenica da je uredništvo časopisa kategoriziralo ovaj rad kao preporuku tjedna.

Suvremeni sintetski protokoli zahtijevaju nove metodologije koje bi trebale biti široko primjenjive, operativno jednostavnije i koje koriste jeftine, lako dostupne i ekološki prihvatljive katalizatore. Razvoj novih katalizatora za asimetričnu pripravu složenih molekula i lijekova od velikog je interesa sa sintetskog, ekološkog i ekonomskog gledišta.

''Enantioselektivna kataliza malim organskim molekulama pruža nam način na koji možemo ostvariti te ciljeve te izbjeći katalizatore na bazi teških metala ili skupih biokatalizatora. Zbog svoje sposobnosti aktiviranja širokog spektra supstrata, kataliza kiralnim molekulama, koje u svojoj strukturi posjeduju strukturu tiouree, postala je jedna od metoda izbora za složene transformacije, te se njome sve više zamjenjuju tradicionalne metode.'' – objašnjava Danijel Glavač, doktorand i drugi autor na radu.

Kiralni izotiourei (HBTM) koriste se kao katalizatori u velikom broju kemijskih transformacija. Do sada su se za njihovu pripravu koristili složeni, zahtjevni i dugotrajni procesi. Predložena metodologija njihove priprave smanjuje ukupan broj sintetskih koraka, a posljedično uštedu količine otapala, kemikalija, i vremena. Ovakav razvoj priprave kiralnih izotiourea u jednom reakcijskom koraku definitivno olakšava put do željenih katalizatora.

Čitav znanstveni rad možete pronaći putem ove poveznice.